Wójt Gminy Sawin

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki018
20200830_dozynki018
20200830_dozynki033
20200830_dozynki033
20200830_dozynki002
20200830_dozynki002
20200830_dozynki007
20200830_dozynki007
20200830_dozynki012
20200830_dozynki012
20200830_dozynki030
20200830_dozynki030
20200830_dozynki005
20200830_dozynki005
20200830_dozynki011
20200830_dozynki011
20200830_dozynki003
20200830_dozynki003
20200830_dozynki034
20200830_dozynki034
20200830_dozynki023
20200830_dozynki023

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

Wójt Gminy Sawin (WG)

Dariusz Ćwir

tel. (82) 567 30 89
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. Do zadań wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. W szczególności do zadań wójta należy:

  1) w zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

  a) wnioskowanie do rady w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika gminy,
  b) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  c) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  2) w zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

  a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu sekretarzowi,
  b) udzielanie upoważnień dla pracowników urzędu do wydawania, w imieniu wójta, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  c) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organi­zacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej,
  d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadu środowi­skowego dla ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego,

  3) w zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji rady gminy:

  a) wnioskowanie do przewodniczącego rady o zwołanie sesji,
  b) wnioskowanie do przewodniczącego rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji rady projektu uchwały, który wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpo­częcia sesji rady,
  c) przygotowywanie projektów uchwał rady,

  4) w zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym:

  a) wydawanie, w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawia­nie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

  5) w zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego:

  a) wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa, w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi:
  b) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,
  c) opracowywanie planów obrony cywilnej,
  d) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  e) zarządzanie ewakuacją ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

  6) w zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych:

  a) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  7) w zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezenta­cją gminy:

  a) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  b) pełnienie funkcji kierownika urzędu,
  c) nadawanie urzędowi regulaminu organizacyjnego, zatwierdzanie regulaminu pracy urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych, ustalanie zakresów czynności i odpo­wiedzialności pracowników urzędu, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu,
  d) gospodarowanie mieniem komunalnym,
  e) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mie­niem,
  f) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,
  g) ogłaszanie uchwał rady i zarządzeń wójta, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

  8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy,
  9) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
  10) do kompetencji wójta należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:

  a) obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  b) urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności,
  c) kadr i zatrudnienia,
  d) kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej,
  e) oświaty, kultury, zdrowia

  11) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej na terenie gminy i zapewnienie realizacji zadań obronnych.

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+