Wójt Gminy Sawin
20170827_dozynki124
20170827_dozynki124
20170827_dozynki046
20170827_dozynki046
20170827_dozynki118
20170827_dozynki118
20170827_dozynki070
20170827_dozynki070
20170827_dozynki052
20170827_dozynki052
20170827_dozynki007
20170827_dozynki007
20170827_dozynki097
20170827_dozynki097
20170827_dozynki075
20170827_dozynki075
20170827_dozynki092
20170827_dozynki092
20170827_dozynki024
20170827_dozynki024
20170827_dozynki022
20170827_dozynki022

Wójt Gminy Sawin (WG)

Dariusz Ćwir
tel. (082) 567 30 89
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 1. Do zadań wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. W szczególności do zadań wójta należy:

  1) w zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

  a) wnioskowanie do rady w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika gminy,
  b) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  c) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  2) w zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

  a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu sekretarzowi,
  b) udzielanie upoważnień dla pracowników urzędu do wydawania, w imieniu wójta, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  c) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organi­zacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej,
  d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadu środowi­skowego dla ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego,

  3) w zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji rady gminy:

  a) wnioskowanie do przewodniczącego rady o zwołanie sesji,
  b) wnioskowanie do przewodniczącego rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji rady projektu uchwały, który wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpo­częcia sesji rady,
  c) przygotowywanie projektów uchwał rady,

  4) w zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym:

  a) wydawanie, w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawia­nie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

  5) w zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego:

  a) wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa, w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi:
  b) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,
  c) opracowywanie planów obrony cywilnej,
  d) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  e) zarządzanie ewakuacją ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

  6) w zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych:

  a) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  7) w zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezenta­cją gminy:

  a) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  b) pełnienie funkcji kierownika urzędu,
  c) nadawanie urzędowi regulaminu organizacyjnego, zatwierdzanie regulaminu pracy urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych, ustalanie zakresów czynności i odpo­wiedzialności pracowników urzędu, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu,
  d) gospodarowanie mieniem komunalnym,
  e) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mie­niem,
  f) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,
  g) ogłaszanie uchwał rady i zarządzeń wójta, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

  8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy,
  9) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
  10) do kompetencji wójta należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:

  a) obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  b) urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności,
  c) kadr i zatrudnienia,
  d) kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej,
  e) oświaty, kultury, zdrowia

Google+

 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Opieka lekarska w porze nocnej i dni wolne od pracy

Pacjenci zaopcjowani od NZOZ „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele, a także dni ustawowo wolne od pracy, mogą zgłaszać się w razie pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, do NZOZ „UNI-MED” Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna, Ambulatorium i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska w Chełmie ul. Słowackiego 33 (tel. 781-193-999).

Publikacje do pobrania

Logo Gminy Sawin

Legislacja

Informacja przestrzenna

Oznakowanie obiektów turystycznych

oznakowanie

Film promocyjny (2009 r.)

Imieniny

Wczoraj: Fabiana Sebastiana
Dzisiaj : Agnieszki Jaroslawa
Jutro: Anastazego Wincentego
Pojutrze: Ildefonsas Rajmunda

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 492 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

03777275
DzisiajDzisiaj1451
WczorajWczoraj2765
TydzieńTydzień11601
MiesiącMiesiąc52373
WszystkieWszystkie3777275
Twoje IP 54.167.126.106

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Uzyskaj bezpłatny podpis

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+