Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Sawin

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zapraszam do śledzenia transmisji z obrad XXV sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. (piątek) o godz. 13:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXIV z sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sawin na lata 2021-2025;
  2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  3. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin;
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin;
  7. zmian w budżecie na 2021 rok;
 6. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.