Turystyka przyrodnicza

Naturalne i nie skażone, z unikatowymi układami ekologicznymi, tereny gminy Sawin spowodowały, że prawie 1/3 jej powierzchni zajmuje Chełmski Park Krajobrazowy oraz otaczający go Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu. Oprócz nich powstały dwa leśne rezerwaty przyrody:

W północno-zachodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego we wsi Chutcze znajduje się Jezioro Słone o pow. 6,10 ha. Brzegi jeziora będącego użytkiem ekologicznym porasta roślinność szuwarowa. Na łąkach otaczających jeziorko spotkać można kilka ciekawych i rzadkich gatunków storczyka.

We wsi Podpakule powstał użytek ekologiczny pn. „Torfianki” o powierzchni 10,75 ha. Celem ochrony jest zachowanie ostoi ptactwa wodno-błotnego, zbiorowisk wodnych i torfowiskowych z licznymi gatunkami chronionymi. Znajduje się tutaj siedlisko strzebli przekopowej (błotnej) i żółwia błotnego – gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Przyrodę gminy wzbogaca sąsiedztwo z rezerwatem florystycznym „Stawska Góra” (pow. 4 ha), miejscem występowania unikatowego w skali kraju dziewięćsiła popłocholistnego. Oprócz niego znajduje się tu 216 gatunków roślin naczyniowych, wśród których ochroną ścisłą objęte są: dziewięćsił popłocholistny, bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy i wiśnia karłowata, wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Północno-zachodnia część gminy wchodzi w skład otuliny Poleskiego Parku Narodowego. O znaczeniu terenu gminy dla ekologii świadczy włączenie północnej jej części w obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

Przez Gminę Sawin przebiega pieszy szlak turystyczny z Urszulina do Hniszowa pod nazwą: „Pojezierny Południowy”. Szlak oznaczony jest kolorem żółtym. Atrakcyjność gminy podnoszą ścieżki edukacyjno-turystyczne, propagujące walory przyrodnicze i kulturowe. Jedną z nich jest ścieżka przyrodnicza „Bachus” zlokalizowana w północno-zachodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Trasę tę można przebyć pieszo  lub rowerem. Wędrówka po ścieżce umożliwia poznanie różnorodnych siedlisk leśnych z interesującą florą i fauną. W sąsiedztwie ścieżki znajduje się pomnik przyrody – głaz narzutowy o nazwie Kamień Powstańców. Jest to granit o obwodzie ok. 7 m, pozostawiony przez cofający się lodowiec. Swą nazwę kamień zawdzięcza zbiórkom, które przy nim organizowali powstańcy z 1863 r. Kamień Powstańców to jeden wielu pomników przyrody o ogromnym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym, znajdujących się na terenie Gminy Sawin.

W wyniku wspólnej inicjatywy władz gmin oraz stadnin koni – w Bachusie, Jagodnem, Bukowie Małej powstał „Poleski Szlak Konny”, który wyznacza trasy konne na terenie powiatu chełmskiego i włodawskiego. Eksponuje on perełki kultury przyrodniczej oraz zanikające krajobrazy i dziewiczą przyrodę.

 

Rezerwat Bachus. Fot. T. Sutryk Rezerwat Bachus. Fot. T. Sutryk Rezerwat Bachus. Elementy krajobrazu z lejkiem krasowym. Fot. T. Sutryk Żółw błotny. Fot. H. Wiciński Rezerwat Serniawy. Fot. P. Królikowski Rezerwat Serniawy. Bluszcz pospolity. Fot. P. Królikowski Rezerwat Serniawy. Strumyk o niezwykle krętym korycie. Fot. P. Królikowski Chutcze. Jezioro Słone. Fot. P. Królikowski Podpakule. Torfianki – obszar Natura 2000. Fot. T. Sutryk Rezerwat Stawska Góra. Dziewięćsił popłocholistny. Fot. T. Sutryk Bachus. Trasa ścieżki przyrodniczej. Bachus. Ścieżka przyrodnicza. Fot. P. Królikowski Sawin, Zastawie. Pomnik przyrody nieożywionej „Kamień Powstańców”. Fot. T. Sutryk Sawin, ul. Pod Borkiem. Dęby szypułkowe – pomniki przyrody. Fot. T. Sutryk Sawin, ul. Pod Borkiem. Sosna zwyczajna – pomnik przyrody. Fot. T. Sutryk Element Poleskiego Szlaku Konnego. Fot. P. Królikowski Sawin. Otwarcie Poleskiego Szlaku Konnego. Fot. M. Rózga Sawin. Zawody konne. Fot. T. Sutryk


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.