Turystyka sakralna

Bardzo interesującym elementem krajobrazu kulturowego gminy są obiekty sakralne. Po wielu z nich spotykamy tylko ślady. W wyniku burzy dziejowej zniknęły drewniane cerkwie unickie w Łukówku, Czułczycach, Chutczu, Sawinie, cerkwie prawosławne w Sawinie i Czułczycach, a także bożnice żydowskie w Sawinie. Do dzisiaj pozostały tylko murowane kościoły katolickie w Sawinie i Czułczycach oraz drewniany kościół w Przysiółku, obecnie kaplica cmentarna.

Szczególnie ciekawym przykładem tej architektury jest XVIII wieczny zespół sakralny w Sawinie otoczony otynkowanym murem, na który składa się kościół, dzwonnica, szpital - przytułek i kostnica.

Dzwonnica, która pełni też funkcję bramy, zbudowana została na rzucie kwadratu. Po jej przekroczeniu stajemy przed późnobarokowym murowanym kościołem pod wezwaniem „Przemienienia Pańskiego” wzniesionym w latach 1731-1740 z fundacji Barbary z Podowskich Dłużewskiej, kasztelanowej chełmskiej. Jest to budowla, jednonawowa, dwuprzęsłowa zewnętrzną formą przypominająca kształt prostokąta. Boczne ściany z zewnątrz podtrzymują masywne skośne szkarpy. Do fasady kościoła została dobudowana niska prostokątna kruchta. Dwuspadowy dach zwieńcza sygnaturka o barokowym wysmukłym hełmie. Wyposażenie kościoła jest późnobarokowe i rokokowe. Elementy tych stylów znajdziemy w ołtarzach, ambonie, chrzcielnicy, organach, rzeźbie Chrystusa, aniołów i obrazach.

Ścianę północną zespołu, a zarazem element muru kościelnego stanowi dawny szpitalik-przytułek z 1757 roku. Powstał on dzięki fundacji proboszcza Józefa Suchockiego. Budynek jest zbudowany na planie prostokąta. Przez jego środek przebiega wąski korytarz o sklepieniu kolebkowym. Z prawej i lewej jego strony mieszczą się trzy izby, o sklepieniu kolebkowo-krzyżowym. Na środku usytuowany jest potężny zbiorczy komin, na zewnątrz ogzymsowany, pokryty sklepioną kapą z czterema arkadowymi dymnikami. Ze szpitalem styka się narożnikami murowana XIX-wieczna kostnica.

Nieodłącznym elementem krajobrazu jest znajdująca się przy ul. Wygon, neogotycka kapliczka św. Jana Nepomucena z początku XX w.

Zmierzając na południe gminy, w miejscowości Przysiółek możemy zatrzymać się przy jednym z najstarszych kościołów drewnianych na terenie powiatu chełmskiego. Został on zbudowany w 1764 r. dzięki fundacji Eleonory Wilskiej. Posiada konstrukcję zrębową, z zewnątrz został oszalowany i wzmocniony lisicami. Świątynie przykrywa dwuspadowy dach, na którym znajduje się ażurowa sygnaturka z cebulastym hełmem. Nawa zbliżona jest kształtem do kwadratu z kwadratową kruchtą od zachodu. Do połowy XX wieku był to kościół parafialny pod wezwaniem „Wszystkich Świętych”. Obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Część jego bogatego wystroju przeniesiono do kościoła parafialnego w Czułczycach. Obok niego znajduje się drewniana dzwonnica z XIX wieku. Jest to budowla na rzucie kwadratu o konstrukcji ryglowej, oszalowana.

W okresie wzmożonej rusyfikacji w początku XX w. zbudowano w Czułczycach cerkiew prawosławną, która po II wojnie światowej została zaadaptowana na kościół pw. św. Rocha. W jego wnętrzu znajduje się rokokowe wyposażenie przeniesione z kościoła na Przysiółku, m.in. ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, a także szereg XVIII-wiecznych obrazów.

Oprócz wymienionych kościołów wierni gromadzą się w zbudowanej na przełomie lat 80 i 90 XX wieku: świątyni w Bukowie Wielkiej i kaplicach w Chutczu, Łukówku, Petryłowie i Tomaszówce. Na skrzyżowaniach dróg spotykamy liczne przydrożne kapliczki i krzyże.

Nieodłącznym elementem budownictwa sakralnego są cmentarze o różnym stanie zachowania. Oprócz katolickich w Sawinie i Czułczycach, prawosławnych w Łukówku, Czułczycach, Chutczu i Sawinie znajduje się protestancki w Malinówce oraz kirkut żydowski w Sawinie.

 

Sawin, ul. Kątek. Postument w miejscu byłej cerkwi unickiej. Fot. T. SutrykSawin. Zespół sakralny. Fot. P. BakunSawin, ul. Kościelna. Późnobarokowa dzwonnica z elementami muru. Fot. P. KrólikowskiSawin, ul. Kościelna. Późnobarokowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Fot. T. SutrykSawin. Rokokowe wyposażenie świątyni. Fot. P. KrólikowskiSawin. Rokokowe wyposażenie świątyni - ambona. Fot. P. KrólikowskiSawin. Późnobarokowy szpitalik-przytułek z XIX-wieczną kostnicą. Fot. P. KrólikowskiSawin. Szpitalik-przytułek, charakterystyczny zbiorczy komin z czterema dymnikami. Fot. P. KrólikowskiSawin, ul. Wygon. Neogotycka kapliczka św. Jana Nepomucena. Fot. P. KrólikowskiPrzysiółek. Późnobarokowa drewniana kaplica cmentarna pw. Wszystkich Świętych. Fot. T. SutrykPrzysiółek. Elementy wyposażenia kaplicy. Fot. P. KrólikowskiPrzysiołek. XIX-wieczna drewniana dzwonnica. Fot. P. KrólikowskiCzułczyce. Kościół pw. Św. Rocha. Fot. P. KrólikowskiCzułczyce. Rokokowy ołtarz kościoła pw. św. Rocha. Fot. P. KrólikowskiBukowa Wielka. Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Fot. T. SutrykBachus. Kapliczka przydrożna. Fot. P. KrólikowskiMalinówka. Cmentarz protestancki. Fot. I. ŁubkowskiBukowa Wielka. Krzyż przydrożny. Fot. T. SutrykCzułczyce. Cmentarz prawosławny. Fot. M. LachSawin, ul. Chutecka. Kirkut. Fot. T. Sutryk


Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.