Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu

 1. Referat Organizacyjny (RSG)

  1) kierownik referatu – sekretarz gminy (SG),
  2) stanowisko ds. kadrowych (SK),
  3) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (SRG) - 3/4 etatu,
  4) stanowisko ds. samorządu i działalności gospodarczej (SR),
  5) stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p. poż. (SO),
  6) stanowisko ds. organizacyjnych (OR),
  7) stanowisko ds. oświaty (OS),
  8) stanowisko ds. informatyki (SI),
  9) sprzątaczka (PS),
  10) kierowca autobusu (PA),
  11) kierowca autobusu (PA),
  12) kierowca - konserwator (PA) - 1/2 etatu,
  13) konserwator (PK)

 2. Referat Finansowy (RFN), w tym:

  1) kierownik referatu – Skarbnik Gminy (SKG),
  2) zastępca kierownika referatu – zastępca skarbnika gminy (RFZ),
  3) stanowisko ds. księgowości i płac (RFA),
  4) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF),
  5) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF),
  6) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF),
  7) stanowisko ds. księgowości oświaty (RFO),
  8) obsługa kasy (RFK),
  9) główny księgowy Jednostek Organizacyjnych Gminy (GJO),
  10) stanowisko ds. obsługi finansowej Jednostek Organizacyjnych Gminy (JO)

 3. Referat Podatkowy (RFP), w tym:

  1) kierownik referatu (RFP),
  2) stanowiska ds. obsługi podatkowej (RFP),
  3) stanowiska ds. obsługi podatkowej (RFP),
  4) stanowiska ds. obsługi podatkowej (RFP),

 4. Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RRO), w tym:

  1) kierownik referatu (RRO),
  2) stanowisko ds. gospodarki komunalnej (RRK),
  3) stanowisko ds. ochrony środowiska (RRS),
  4) stanowisko ds. windykacji (RRW),
  5) konserwator wodociągów (PW),
  6) konserwator wodociągów (PW),
  7) pracownik sprzątający park -robotnik gospodarczy (PP)

 5. Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestycji (RBO), w tym:

  1) kierownik referatu (RBO),
  2) stanowisko ds. obsługi inwestycji (RBI),
  3) stanowisko ds. infrastruktury technicznej (RBT),
  4) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK),
  5) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK),
  6) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK),
  7) konserwator - kierowca ciągnika 1/2 etatu (RK)

 6. Urząd Stanu Cywilnego (USC), w tym:

  1) kierownik urzędu stanu cywilnego (USC),
  2) zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego (ZSC),
  3) stanowisko ds. ludności (UEL)

 7. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - 1/4 etatu (OD)
 8. Radca prawny (RP)

Wszystkie referaty i samodzielne stanowiska pracy, każdy w zakresie ustalonym w regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji wójta, obejmujące w szczególności:

1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań i kompetencji,
2) opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy oraz zmian budżetowych, w części dotyczącej danego referatu lub samodzielnego stanowiska pracy,
3) opracowywanie projektów zarządzeń i postanowień wójta oraz projektów uchwał rady i przedkładanie ich do oceny radcy prawnemu,
4) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do zadań samorządu gminnego oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
5) sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych, wynikającego z merytorycznego zakresu działania referatu lub samodzielnego stanowiska pracy
6) prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej we współpracy ze stanowiskiem ds. obywatelskich,
7) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych,
8) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnianie informacji stanowiących informację publiczną, wynikających z merytorycznego zakresu działania oraz rejestrowanie tych spraw w elektronicznym rejestrze, którego funkcjonowanie koordynuje Referat Organizacyjny,
9) przygotowywanie informacji publicznej do wprowadzenia na podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej oraz jej aktualizowanie, współdziałanie w tym zakresie z informatykiem urzędu,
10) przygotowywanie dla potrzeb wójta, a także w celu przedstawienia innym organom, ocen, sprawozdań, analiz i bieżących informacji związanych z merytorycznym zakresem działania referatu,
11) rozpatrywanie interpelacji, wniosków i postulatów radnych oraz wniosków organów samorządów mieszkańców wsi, przygotowywanie projektów odpowiedzi do podpisu wójta,
12) rozpatrywanie skarg kierowanych do wójta i urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skarg i wniosków,
13) udzielanie, we współpracy ze stanowiskiem ds. promocji gminy informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań, reagowanie na krytykę prasową i wykorzystanie jej dla pracy referatu,
14) analizowanie przepisów prawa oraz zgłaszanie zmian do statutu i regulaminu urzędu, wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, współdziałanie w tym zakresie z sekretarzem,
15) wypisywanie i prowadzenie rejestru druków KP oraz druków ścisłego zarachowania dotyczących spraw referatu,
16) przygotowanie do archiwum dokumentów wytworzonych w referacie,
17) przestrzeganie zasad kontroli zarządczej.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.