Zastępca Wójta Gminy Sawin

Zastępca Wójta Gminy Sawin

Zbigniew Raźniewski

tel. (82) 545 97 12
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
 1. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, jego zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Wójta.
 2. Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta.
 3. Do zadań ogólnych Zastępcy Wójta należy:

  1) bieżące zaznajamianie się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi zajmowanego stanowiska;
  2) posiadanie umiejętności właściwego kontaktowania się z mieszkańcami i przedstawicielami innych jednostek administracji;
  3) w sytuacjach wątpliwych lub nierozstrzygniętych normą, prawną korzystanie z wykładni prawa u radcy prawnego jak i od specjalistycznych organów administracji rządowej;
  4) sygnalizowanie zauważonych nieprawidłowości Wójtowi Gminy;
  5) nadzorowanie i koordynowanie zakupu środków rzeczowych i innych wydatków dotyczących Urzędu Gminy;
  6) przestrzeganie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, prawa pracy, prawa cywilnego;
  7) ścisłe przestrzeganie terminowości załatwiania spraw a także innych przepisów k.p.a.;
  8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 4. Do zadań merytorycznych Zastępcy Wójta w szczególności należy:

  1) wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Wójta;
  2) podejmowanie czynności Wójta i kierownika urzędu podczas nieobecności Wójta oraz w okresie niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków z innych przyczyn;
  3) wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej;
  4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta;
  5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  6) nadzór nad ochroną i ubezpieczeniem mienia gminnego oraz nad utrzymywaniem porządku i czystości w budynku urzędu oraz na posesji;
  7) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;
  8) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych, zgromadzeń i zbiórek publicznych;
  9) koordynowanie polityki informacyjnej Gminy w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych;
  10) kontakt z mediami;
  11) reagowanie i udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą działalności Wójta;
  12) wnioskowanie o odznaczanie, powoływanie, awansowanie, nagradzanie, karanie, odwoływanie, zwalnianie, o przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz opiniowanie pracy pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
  13) przygotowywanie wniosków o utworzenie, zmianę, przekształcenie i likwidację gminnych jednostek organizacyjnych;
  14) nadzór nad wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu,n promocji gminy i spraw społecznych;
  15) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatami funkcjonującymi w Urzędzie Gminy Sawin, działalnością jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności: GOPS, Świetlicy Socjoterapeutycznej, GOK.

 

 

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest

jest dotowana na podstawie umowy nr 155/2021/D/OZ z dnia 06.09.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+